Dotácie z programu Zelená domácnostiam II sú určené len pre rodinné domy nepodnikateľov, ktorí majú svoju nehnuteľnosť v mimobratislavskom kraji. Výška podpory pre rok 2019 je maximálne 1 500 € na fotovoltaickú inštaláciu. Žiadosť o dotáciu si môžete podať sami alebo vám s tým radi pomôžeme. Hlavnou podmienkou pre inštaláciu fotovoltaiky so štátnym príspevkom Zelená domácnostiam II je to, aby v danom rodinnom dome nebola prevádzkovaná firma alebo živnosť, a aby bol dom na liste vlastníctva zapísaný pod číslom 10 (rodinný dom) alebo 21 (rozostavaný dom), čiže nie chata alebo záhrada. V prípade, že tieto podmienky nespĺňate, vieme vám, samozrejme, dodať riešenie aj bez dotácie. Všetky informácie o dotačnom programe Zelená domácnostiam II nájdete na webe SIEA. V prípade záujmu o dotáciu vám radi poradíme a s vaším súhlasom vám pomôžeme s vybavovaním štátneho príspevku.


Podmienky programu Zelená domácnostiam

Pravidlá podpory inštalácie fotovoltaiky, ako aj ostatných OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podpora prebieha v rámci jednotlivých kôl. Pre každé kolo sú zároveň definované osobitné podmienky. Základnou podmienkou je princíp podpory výlučne domácností žijúcich v rodinnom dome, teda nie podnikateľov alebo iných typov budov, ako je napríklad chata.

Dotácia je určená pre všetky kraje mimo bratislavského!

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome:

  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
  • fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu, a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

  • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani v spoluvlastníctve právnickej osoby,
  • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
  • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu, týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15 % celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
  • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom, alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
  • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Výška dotácie

Výška sadzieb pre rok 2019 je nasledovná:

  • 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov pri inštaláciách bez uprednostnenia batérie s maximálnym limitom 1 500 €.

V praxi všetky systémy s výkonom nad 3 kW získajú dotáciu maximálne 1 500 €, či už s batériou alebo bez batérie.


Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky, týkajúce sa dotácií Zelená domácnostiam II, nájdete vždy aktuálne tu.

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk